Algemene voorwaarden - Glaïfa Lichtreclame

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLAIFA SIGN B.V.

Artikel 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Glaifa Sign en afnemer waarop Glaifa Sign deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Glaifa Sign en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Glaifa Sign.

Artikel 2. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Levertijden in offertes van Glaifa Sign zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Glaifa Sign een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In laatst bedoeld geval is Glaifa Sign niet aan de overeengekomen levertijd gebonden indien deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden, dan wel niet toerekenbare niet nakoming overschreden wordt. Indien Glaifa Sign gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Glaifa Sign ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3. Bestellingen of orders zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van een daartoe strekkende schriftelijke orderbevestiging zijdens Glaifa Sign. Is aan de afnemer een monster, schets of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt of getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee overeenstemt.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moet betaling geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, ongeacht eventuele reclames. Een beroep op schuldvergelijking is de afnemer niet toegestaan. Bij niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Glaifa Sign is voorts gerechtigd om, indien de afnemer met tijdige betaling in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, executie-, en andere voor de inning redelijkerwijs noodzakelijke kosten. De incassokosten worden gefixeerd op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Glaifa Sign op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4. Alle door Glaifa Sign geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, monsters, vervaardigde en/of geleverde installaties c.q. lichtreclames enz. blijven eigendom van Glaifa Sign totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Glaifa Sign gesloten overeenkomsten is nagekomen. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Glaifa Sign zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Voor het geval dat Glaifa Sign haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Glaifa Sign of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Glaifa Sign zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 5. Glaifa Sign is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of nadat de overeenkomst gesloten is de aan Glaifa Sign ter kennis gekomen omstandigheden en/of informatie goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Voorts is Glaifa Sign bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Het niet meewerken aan een door Glaifa Sign aangebrachte wijziging bedoeld in artikel 6 waarop een eventueel vereiste vergunning is verleend, resp. kan worden verleend, wordt beschouwd als een omstandigheid welke van dien aard is, dat nakoming door Glaifa Sign onmogelijk wordt, en zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst kan opschorten en ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Glaifa Sign op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Glaifa Sign de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Glaifa Sign behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Indien de betrokken overheidsinstanties, die goedkeuring moeten verlenen aan de te leveren c.q. te huren lichtreclame, wijzigingen in het ontwerp verlangen, is Glaifa Sign gerechtigd die wijzigingen aan te brengen en eventuele meerkosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen, tenzij die wijzigingen handhaving van het beoogd lettertype, dan wel huisstijl onmogelijk maken en/of de meerkosten meer zullen bedragen dan 30% van de koopsom of huursom, berekend over vier jaren. In het laatst bedoelde geval-de wijzigingen handhaving van het beoogd lettertype, dan wel huisstijl onmogelijk maken en/of de meerkosten zullen meer bedragen dan 30% van de koopsom of huursom, berekend over vier jaren- zal Glaifa Sign afnemer schriftelijk in kennis stellen van de vereiste wijzigingen en/of meerkosten, waarna afnemer binnen veertien dagen na dagtekening van bedoelde brief, per aangetekend schrijven aan Glaifa Sign dient te berichten of hij deze order c.q. het huurcontract al dan niet wil annuleren, bij gebreke waarvan annulering door afnemer niet meer mogelijk is. Ingeval van geldige annulering door de afnemer is deze slechts gehouden om Glaifa Sign de tot dan toe gemaakte ontwerpkosten, de verkoopkosten en de kosten van de aanvrage der vergunning te vergoeden, welke hierbij gefixeerd worden op 28,5% van het orderbedrag. In alle andere gevallen van annulering is afnemer slechts gerechtigd tot annulering met toestemming van Glaifa Sign en tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten, arbeid en winstderving met een minimum van 30% van de koopsom of huursom berekend over vier jaren. Glaifa Sign zal jegens afnemer nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of kosten.

Artikel 7. Monteurs van Glaifa Sign bieden bij oplevering der reclame, herstelling en/of vervanging alsook na opneming van schade t.b.v. een schadebegroting een “opdracht- bon” ter akkoordtekening aan. Ondertekening daarvan houdt (in ieder geval) in, dat men zonder enig voorbehoud geheel akkoord is met het ontvangene/gepresteerde. In alle gevallen is reclame slechts mogelijk bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst der goederen en/of prestatie.

Artikel 8. Glaifa Sign garandeert een zorgvuldige uitvoering van orders, huurcontracten en financial leasecontracten en verplicht zich, voor de tijdsduur van één jaar na plaatsing, uitsluitend die storingen welke voortvloeien uit fabricagegebreken gratis te herstellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder toestemming van Glaifa Sign wijzigingen zijn aangebracht dan wel getracht zijn aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de door Glaifa Sign verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. Aan gehuurde reclames herstelt Glaifa Sign eveneens gratis de schade, veroorzaakt door storm of derden, doch slechts op voorwaarde dat de huurder binnen drie dagen deze schade bij aangetekend schrijven aan Glaifa Sign heeft gemeld, onder opgave van alle bijzonderheden die nodig zijn voor het nemen van verhaal zijdens Glaifa Sign. Schade veroorzaakt door brand, natuurrampen, oorlogshandelingen etc., alsmede schade aan het pand waar de betreffende reclame is gevestigd of schade aan derden worden, indien al mogelijk slechts tegen vooruitbetaling der kosten door Glaifa Sign hersteld. In alle gevallen van storing of schade blijft huurder gehouden tot (door)betaling van de overeengekomen huur. Voor het overige kan Glaifa Sign voor schade die een afnemer lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Glaifa Sign, verband houdende met de uitvoering van orders, huurcontracten en financial leasecontracten, nimmer aansprakelijk worden gehouden. Glaifa Sign kan voorts nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die derden lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Glaifa Sign, verband houdende met de uitvoering van orders, huurcontracten of financial leasecontracten. De afnemer is gehouden Glaifa Sign terzake geheel te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 9. Indien met de afnemer een financial leasecontract is gesloten gelden, onverminderd het voorgaande, de voorwaarden als opgenomen in bedoeld financial leasecontract. In geval van huur gelden, onverminderd het voorgaande, de navolgende bepalingen:
a. huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken en de vereiste zorg bij het gebruik der installatie(s)/lichtreclame(s) in acht te nemen. Schade ten gevolge van onzorgvuldigheid of onoordeelkundig gebruik of nalatigheid wordt alleen tegen vooruitbetaling der geraamde reparatiekosten hersteld.
b. Glaifa Sign is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren en het gehuurde terug te nemen indien:
- huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en Glaifa Sign hem gedurende veertien dagen (vergeefs) in de gelegenheid heeft gesteld zijn verplichtingen alsnog na te komen.
- huurder surséance van betaling aanvraagt, toepassing verkrijgt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, indien het faillissement van huurder wordt aangevraagd, indien huurder onder curatele wordt gesteld, het Rijk in Europa metterwoon verlaat, in liquidatie treedt, zijn bedrijf verkoopt of stil legt en voorts in het geval executoriaal beslag wordt gelegd op het gehuurde en/of andere goederen van huurder. c. Indien Glaifa Sign gebruik maakt van haar hierboven onder b bedoelde recht zullen alle, in de betreffende periode van vier jaren, nog resterende huurtermijnen terstond opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Glaifa Sign op volledige vergoeding van schade en kosten.
d. In geval van beëindiging van het huurcontract is de huurder gehouden om het gehuurde onmiddellijk ter beschikking van Glaifa Sign te stellen. Zulks op verbeurte van een boete minimaal aan de tegenwaarde van 150% van de huurvergoeding per kalenderdag dat huurder hiermee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft.
e. Glaifa Sign heeft het recht om haar verplichtingen jegens huurder, tot het verschaffen van genot van de lichtreclame(s) na te doen komen door een nader te noemen bankrelatie, of leasemaatschappij zulks voor een bepaalde, in het tussen derde en huurder te sluiten contract (operationele lease-overeenkomst) nader aangeduide, periode. In een zodanig geval gelden voor huurder en Glaifa Sign gedurende de looptijd van de met deze derde gesloten operationele lease-overeenkomst slechts de bepalingen van voornoemd contract en de algemene voorwaarden van deze derde. Voordien en nadien c.q. zodra bedoelde operationele lease-overeenkomst is geëindigd gelden uiteraard (wederom) onverkort de bepalingen van het tussen Glaifa Sign en huurder gesloten huurcontract, als opgenomen in de orderbevestiging, alsmede de algemene voorwaarden van Glaifa Sign.

Artikel 10. Op elke overeenkomst tussen Glaifa Sign en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Glaifa Sign is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Glaifa Sign het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

×

Interesse in een product,
of wenst u een afspraak?

+31 13 505 2914 reclame@glaifa.com